สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ”ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21

วันศุกร์ ที่ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21”มีวัตถุประสงค์ ให้บุคลากรมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการพูด การอ่าน การฟัง การเขียน และสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ สอดคล้องตามมาตรฐานสากลและเสริมสร้างสมรรถนะทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ณ ห้องประชุมตาโขน สพป.เลยเขต 3