ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านห้วยสะแก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ร่วมศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านห้วยสะแก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 กับโรงเรียนเครือข่าย สอจร. คณะทำงานสนับสนุนป้องกันอุบัติเหตุทางจราจร ซึ่งกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าอิฐ โรงเรียนวัดบางปูน โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง โรงเรียนวัดตุ้มหู โรงเรียนวัดโบสถ์ โรงเรียนวัดปลาไหล โรงเรียนวัดกลาง โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี โรงเรียนวัดระนาม โรงเรียนวัดล่องกระเบา โรงเรียนวัดทอง ได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานถนนปลอดภัยจากสำนักงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ ในการจัดทำโครงการพัฒนาตรูต้นแบบการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ Active Learning
ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านห้วยสะแก สพป.เพชรบูรณ์เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมรูปแบบ Active Learning อีกทั้งมีการร่วมกัน AAR และถอดบทเรียนการดำเนินงาน การพัฒนาครูแกนนำเพื่อสร้างวินัยให้กับ เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจจราจร การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาตและประวัติศาสตร์