สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วันที่ 7 เมษายน 2566 นายอดิศร ถวิลคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (สพป.เชียงใหม่ เขต 1) เป็นประธานคณะกรรมการในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 4 ราย ได้แก่ นางสาวนาตยา อุประ นางสาวรสริน พันธุ นางสาวแพรวนภา สารกาและนายภาริทธิ์ อมรรัตนปัญญา โดยมีนางสุนิทรา พรมมล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสาวมณฑาทิพย์  ขันแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการประเมินฯ นางสาวพรรณี จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายรักษา พงษ์ธนาคม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ช่วยกรรมการ ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1