โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรทั้งระบบของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรทั้งระบบของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเดอะวินเพลส  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรทั้งระบบของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจอมทอง จำนวน 135 คน โดย นายพิพัฒน์  สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง  กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน  โรงเรียนจอมทอง ซึ่งเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญของครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ตลอดจนถึงการสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อโรงเรียน และชุมชนในศตวรรษที่ 21 (Thailand 4.0)   ด้วยเหตุนี้กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนจอมทอง จึงได้จัดทำโครงการ  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรทั้งระบบของคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา  เรื่อง “การวิเคราะห์องค์กร เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานในสถานศึกษา”  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ในลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community:PLC)
ด้าน ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานในพิธีกล่าวว่า นับเป็นสิ่งน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับครู และบุคลากรทุกคน ที่มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรทั้งระบบ ของคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นโครงการที่ดีของโรงเรียนจอมทองโครงการหนึ่งที่ช่วยให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเอง เป็นการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจ แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ ผมขอให้ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้องค์กรบรรลุถึงผลประโยชน์ ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมคุณธรรม เพื่อพัฒนาคนให้เป็นคนดี คนเก่ง เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
หลังจากผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้  ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้ารับการอบรม จะได้นำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้รับจากอาจารย์ สุดปฐพี เวียงสี วิทยากร ที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และโรงเรียนต่อไป ขอขอบคุณ ทุกท่าน ทุกฝ่าย ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ทำให้การอบรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี ตลอดจนขอบคุณ คณะวิทยากรทุกท่านที่เสียสละมาให้ความรู้ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้
โอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดดลบันดาลให้ผู้เข้ารับการอบรม  คณะวิทยากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข  ความเจริญ  มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง  มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ตลอดไป ดูภาพกิจกรรม