นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นโยบายและจุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566