เลขา กพฐ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบนักเรียน ม.1 โรงเรียนแข่งขันสูงจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนปกติ ของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2562 เพื่อให้การสอบคัดเลือกดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติการรับนักเรียน ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม