นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่(O-NET) ปีการศึกษา 2561 ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

สพม.34 ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 7คน ดังนี้ 1. นายณัชพล รักอริยะธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2. น.ส.จันทร์จรัส รุ้งรุจิเมฆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 3. น.ส.สุรวดี คำมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 4. น.ส.ปิยธิดา นวลเหลือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 5. นายสุริย อายี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/ 2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 6. นายณัฐวุฒิ บุญเรือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 7. นายภูชิต ไชยวรรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม