ข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย สพฐ. ได้จัดทำ “ข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตน แและรักษาคุณงามความดีที่ต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป (7 เมษายน 2566)