ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานภาคปฏิบัติหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.(On the Job Training) หลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)สู่สมรรถนะของผู้เรียน ออนไลน์

—-หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียน
การดำเนินงานภาคปฏิบัติ (On the Job Training) หลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
สู่สมรรถนะของผู้เรียน ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อเป็นการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลหลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติการนิเทศจริงในสถานศึกษา ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์
ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการนิเทศการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน รุ่นที่ 1
จำนวน 53 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 40 คน คณะทำงาน จำนวน 15 คน 

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.เบญจลักษณ์  น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม และพบปะให้กำลังใจกับผู้เข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย