อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด“หนี้ครู..รู้กฏหมายแก้ได้”และ“ทำอย่างไร เมื่อถูกบังคับคดี”

21 เมษายน 2566 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ ดร.เมตตา แสวงลาภ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ “หนี้ครู…รู้กฎหมายแก้ได้”และ”ทำอย่างไร เมื่อถูกบังคับคดี” ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งเป็นการจัดอบรมตามโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีกลุ่มกฎหมายและคดีเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ นางแสงเดือน พรพานิช ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกล่าวรายงานให้ทราบว่า เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย การกู้ยืมเงิน การค้ำประกัน และการบังคับคดี รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดในการต่อสู้คดี ข้อควรระวังและข้อแนะนำต่างๆ เพื่อปกป้องสิทธิของตนเองมิให้ถูกละเมิด หรือถูกเอารัดเอาเปรียบ  โดยได้รับเกียรติจาก นางพิลาสินี จินตปัญญาสกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ความรู้เรื่อง “สัญญา ต้องเป็นสัญญา” และ นายวารินทร์ หัตถกิจนิกร ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ความรู้ในเรื่อง “ทำอย่างไร เมื่อถูกบังคับคดี” โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 100 คน ระยะเวลาในหลักสูตรการอบรม 1 วัน