สถิติข้อมูลทางการศึกษา สพฐ.

สถิติข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565

รายชื่อโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2550 – 2565