รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ . ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566