แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566