คู่มือการบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Download เอกสาร ได้ที่
ไฟล์ที่ 1-คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล
ไฟล์ที่ 2-คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล
ไฟล์ที่ 3-คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล