นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

  1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามคำสั่ง สพฐ. ที่ 670/2566 ลงวันที่ 3 เมษายน 2566
  2. จัดกิจกรรมการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  3. ขั้นตอนและรายการประเมินการดำเนินการให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ภาพข่าวการจัดกิจกรรม