รายงานการติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 และ 2

รายงานการติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ไตรมาส 1 : ตุลาคม – ธันวาคม 2565)

Download –>รายงานการติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1

Download –>รายงานการติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2