การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เพื่อร่วมกันพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. กำหนด ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ครั้งที่๔/๒๕๖๖ นำโดย นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด ประธานคณะกรรมการฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน รอบที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด พร้อมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อนุกรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอข้อมูลและชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้ดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย