อุตรดิตถ์ เขต 1 ครูเพื่อจัดการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิตในสถานศึกษาผ่านระบบ Microsoft Team

3 พฤษภาคม 2566 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาความรู้และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษา ด้วยระบบ Online ผ่านโปรแกรม  Microsoft Team ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ครูในสังกัด ผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หรือครูที่ได้รับมอบหมาย อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน โดยเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมอบรมผ่านระบบ Microsoft Team ได้ ส่งสัญญาณจากสถานีต้นทาง ห้องประชุมหลงหลิน สพป.อุตจรดิตถ์ เขต 1 ไปยังสถานีปลายทางที่คุณครูเชื่อมต่อ ด้วย URL ที่คณะผู้ดำเนินการจัดอบรมส่งให้ หลักสูตการอบรม 1 วัน ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบให้ นางนันทวัน ปุรินทราภิบาล เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ร่วมกับ นายบุญญฤทธิ์ ตุ้มพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และ นางสาวสุภาวดี สังคพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หรือครูผู้สอนในแต่ละโรงเรียน อย่างน้อย 1 คน มีความรู้ ส่งเสริมและขยายผลการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษาได้ตรงตามเป้าหมายและสอดคล้องการวัยและระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา