+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงาน++++

^^^  วันนี้  นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมชี้แจงนโยบาย และจัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงาน   ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1โดย  ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

การลดขยะมูลฝอย

ห้ามใช้ หรือนำโฟมบรรจุอาหารเข้ามาภายในสำนักงานฯ โดยเด็ดขาด

ให้นำแก้วน้ำ ภาชนะใช้ซ้ำ ซื้ออาหารและเครื่องดื่มเพื่อบริโภคภายในสำนักงานฯ

ลดการใช้ถุงพลาสติกภายในสำนักงานฯ

ให้จัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทใช้ซ้ำ หรือวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เข้มงวดกับความเป็นต้นแบบของการจัดประชุมในรูปแบบ Green Meeting

การคัดแยกขยะมูลฝอย

จัดวางภาชนะคัดแยกขยะ บริเวณชั้น 1 ของสำนักงานฯ ดังนี้

ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

 1. การลดขยะมูลฝอย
  1. ห้ามใช้ หรือนำโฟมบรรจุอาหารเข้ามาภายในสำนักงานฯ โดยเด็ดขาด
  2. ให้นำแก้วน้ำ ภาชนะใช้ซ้ำ ซื้ออาหารและเครื่องดื่มเพื่อบริโภคภายในสำนักงานฯ
  3. ลดการใช้ถุงพลาสติกภายในสำนักงานฯ
  4. ให้จัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทใช้ซ้ำ หรือวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  5. เข้มงวดกับความเป็นต้นแบบของการจัดประชุมในรูปแบบ Green Meeting
 2. การคัดแยกขยะมูลฝอย
  1. จัดวางภาชนะคัดแยกขยะ บริเวณชั้น 1 ของสำนักงานฯ ดังนี้

2.1.1 ถังสำหรับทิ้งขยะอินทรีย์

2.1.2 ถังสำหรับทิ้งขยะทั่วไป

2.2.3 ถังสำหรับทิ้งขยะรีไซเคิล ประเภทกระดาษ

2.1.4 ถังสำหรับทิ้งขยะรีไซเคิล ประเภทขวดพลาสติก

2.1.5 จัดภาชนะรวบรวมถุงพลาสติก กล่องเครื่องดื่ม หลอดน้ำดื่ม

++ ++  ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ภาพ/ข่าว+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน