พิธีเปิดการอบรมโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ภาคปฏิบัติ ประจำเขตตรวจราชการที่ 17

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายพชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ภาคปฏิบัติ ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 (พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์)  โดยมีนายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางเกษรินทร์ วิริยอาภรณ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวอรอนงค์ อุทารเวสารัช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ นายชูพงษ์ สังข์ผลิพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 พิษณุโลก นายธรรมรัตน์ เพชรี สาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก นายแพทย์พิเชษฐ์ วัฒนไพโรน์รัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้

สำหรับโครงการดังกล่าว นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็ก และเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและนำพาประเทศชาติสู่อนาคต ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ เป็นกรอบการขับเคลื่อนงานและนำพาให้ประเทศไทยสู่เป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาล ซึ่งทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนมาตรการอย่างเป็นรูปธรรม กอปรกับแผนแม่บทการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตช่วงเด็กวัยเรียนวัยรุ่น มุ่งให้เด็กวัยเรียน วัยรุ่นมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน จากสถานการณ์เด็กไทย มีพัฒนาการล่าช้า ร้อยละ 32.5 เด็กวัยเรียนวัยรุ่น อ้วนร้อยละ 18.2  เตี้ยร้อยละ 11.7 ซึมเศร้าฆ่าตัวตายมากกว่า 300 รายต่อปี IQ เฉลี่ย 102.8 นับเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็กไทย และส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว ตามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 พ.ศ. 2565 – 2570 ภายใต้ความร่วมมือ 12 กระทรวง ด้วยหลัก 4H มิติ Health ได้ดำเนินโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ และพัฒนาหลักสูตรครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ เน้นสร้างเสริมศักยภาพครูอนามัย ถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างทักษะการดูแลสุขภาพที่จำเป็นของนักเรียน เป้าหมายปี 2566 มุ่งให้เด็กไทย 1 ล้านคน มีทักษะเบื้องต้นในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) รู้เท่าทันจิตใจตนเองและผู้อื่น จัดการความเครียด สร้างความสุขด้วยตัวเอง รู้โทษทัณฑ์ พิษภัย ห่างไกลสารเสพติด มีทักษะตรวจเต้านมด้วยตนเอง และสถานศึกษาปลอดภัยรอบด้าน เอื้อต่อการเรียนรู้ (MOE Safety) ตลอดจนครูอนามัย มีความรู้ และเป็นพี่เลี้ยง (Coach) ในการดูแลด้านสุขภาวะเด็กนักเรียนได้ การจัดอบรม โครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย การเรียนรู้ฐานสาธิต 4 ฐาน อาทิ ฐาน 1 นาทีชีวิต (CPR) ฐาน 2 รอบรู้สุขภาพใจทางไกลสารเสพติด ฐาน 3 ตรวจคัดกรองการได้ยินสายตา ซีด & HPV ฐาน 4 ใส่ใจตรวจเต้านม รวมถึงชุดความรู้ 6 Modules ได้แก่ ทักษะชีวิต ทักษะสังคม ทักษะสุขภาพ ทักษะการจัดการสภาพแวดล้อม ทักษะรู้เท่าทันเทคโนโลยี และทักษะการจัดการงานอนามัยโรงเรียน อันเป็นฐานการสร้างเด็กไทยให้มีความรอบรู้ รอบด้าน พร้อมสุขภาพกายใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดี มีสุขภาวะที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะ และความสามารถที่จำเป็นในโลกอนาคต พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

   ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ คือ ครูอนามัยโรงเรียน ในเขตตรวจราชการที่ 17 (พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์) จำนวนทั้งสิ้น 144 คน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นหน่วยจัดการอบรม จัดอบรมระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก