หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.“จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ด้านการนิเทศการศึกษา”

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการนิเทศการศึกษา ซึ่งการประชุมได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 11 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม
ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร จัดทำสื่อ เครื่องมือและเอกสารประกอบการอบรมตามหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศการศึกษา จำนวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน หลักสูตรนวัตกรรมการนิเทศสำหรับศึกษานิเทศก์และหลักสูตรการใช้แพลตฟอร์มเพื่อการนิเทศ (Digital Platform for Supervisor) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 30 คน โดยได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนการอบรมศึกษานิเทศก์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป