ครูยะลา 2 ร่วมใจพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถะ และทักษะการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ดร.กีรติ จันทรมณี ผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่นสู่ชั้นเรียน” โดยมีครูปฐมวัยเข้ารับการอบรม จำนวน 68 คน ณ ห้องประชุมอดินันท์ ปากบารา สพป.ยะลา เขต 2  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยนางคอลีเยาะ ยะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ขึ้น เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  และสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรในสถานศึกษา  พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ….(หลักสูตรฐานสมรรถนะ) ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่นและสามารถนำไปใช้สู่ชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถะหลักที่สำคัญและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บ่มเพาะ พัฒนาและต่อยอดสมรรถนะหลักและสมรรถนะอื่น ๆ ได้เต็มตามศักยภาพ ตามความจำเพาะเจาะจงของบุคคล ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 (3R 8c) อย่างครบถ้วน  พร้อมมุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ