ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบนโยบายรับเปิดเทอม การประชุมครูเมืองลับแล

11 พฤษภาคม 2566 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 การบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายจากต้นสังกัด ในการประชุมครูอำเภอลับแล ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของทุกโรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอลับแล เข้าร่วมประชุม โดยมี ดร.ละออ  วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งดูแล รับผิดชอบสถานศึกษาในเขตอำเภอลับแล และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ร่วมมอบนโยบายและแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาจัดการเรียนการสอนแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) อำเภอลับแล โดยผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 แสดงความยินดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งในโรงเรียนเขตอำเภอลับแล พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร ยกย่องครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในช่วงภาคเรียนที่ผ่านมา และได้มอบนโยบายของ สพฐ.เพื่อนำสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะ 4 ด้าน ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้แก่

            1.ด้านความปลอดภัย เช่น ให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยของนักเรียนทุกคน จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี และสร้างภูมิคุ้มกันการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี

            2. ด้านโอกาสและลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา เช่น ให้เด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปีเข้าสู่ระบบการศึกษา ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการบริหารจัดการศึกษา

            3.ด้านคุณภาพ เช่น สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษามีความพร้อม นำหลักสูตรแกนกลางที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษา ออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการและบริบท ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็น มีอาชีพ มีงานทำ ความเป็นเลศของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ

            4.ด้านประสิทธิภาพ เช่น กระจายอำนาจและใช้พื้นที่เป็นฐาน เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ นำเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูลมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของผู้เรียน เพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นต้น