สพป.ลำพูน เขต 2 อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยและจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 655 คน เข้ารับการการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยและจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ จากวิทยากรจิตอาสา 904 “ เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ ” เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดและขยายผลการดำเนินงานของจิตอาสา อันเป็นการน้อมนำพระราโชบาย ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตั้งปณิธานในการที่จะปฏิบัติตนเป็นจิตอาสา มาดำเนินงานจิตอาสาตาม โครงการจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง