สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมชี้แจงการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และได้รับความอนุเคราะห์การให้ข้อมูลการจัดทำหลักสูตรฯ จากวิทยาลัยการอาชีพแกลง วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ และมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือ ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาภาคบังคับ หัวหน้างานหลักสูตรของโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ ดำเนินการโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ระยอง เขต ๒ ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สพป.ระยอง เขต ๒