สพป.ชลบุรี เขต 3:นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นางปรียานุช ศุขบุญมาก ว่าที่ร้อยตรีอรพงษ์ อาษาเอื้อ ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม
การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์และโรงเรียนบ้านเขาบายศรี รวม 3 แห่ง เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายการจัดการศึกษา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูให้การต้อนรับและรายงานผลการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566