สพป.ระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ ติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมายให้ นายอภิชัย ธิณทัพ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ ติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตามโครงการนิเทศติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.ระยอง เขต ๒ ตามนโยบายด้านการจัดการศึกษา และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในประเด็น ดังนี้ ๑. ด้านกายภาพของโรงเรียน ๒. ด้านความพร้อมของครูและบุคลากร๓. ด้านความพร้อมของนักเรียน ๔. ด้านผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย ๕. ด้านความพร้อมของหนังสือเรียน เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ ๖. ด้านอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม พอเพียง มีคุณภาพ) ๗. ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาตรการความปลอดภัยและมาตรการป้องกัน Covid-19 เข้มข้น ๘. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก โรงเรียนวัดวังหว้า เครือข่ายการศึกษาอริยมงคล โรงเรียนวัดเนินทราย โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ เครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่