สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด เปิดภาคเรียนที่ 1/2566

วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2566 สัปดาห์แห่งการนิเทศ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายนพดล ตลับแก้ว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รวมทั้ง ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง

จากการตรวจเยี่ยมพบว่า โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารงานครบทั้ง 4 ด้าน (ด้านงานวิชาการ ด้านงานงบประมาณ ด้านงานบริหารทั่วไป ด้านงานบริหารบุคคล) และพร้อมขับเคลื่อนนโยบาย 4 ด้าน สร้างโรงเรียนแห่งความสุข ในปีการศึกษา 2566 อย่างมีคุณภาพต่อไป ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับ จากผู้บริหารและคณะครู อย่างดียิ่ง