สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ โดยมี นายสุพรรณ หารธุจิต ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานการประชุม และนางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล ของ สพป.ระยอง เขต ๒ ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒