อุตรดิตถ์ เขต 1 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป้าหมายพัฒนาทุกโรงเรียนสู่ระดับ 5 ดาว

23 พฤษภาคม 2566 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดย ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รายงานให้ทราบถึงผลการดำเนินการในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ของโรงเรียนในสังกัด มีโรงเรียนมี่ดำเนินการและมีผลการประเมินอยู่ในระดับ 1 ดาว 124 โรงเรียน ระดับ 2 ดาว 7 โรงเรียน ระดับ 3 ดาว 3 โรงเรียน และระดับ 4 ดาว 1 โรงเรียน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโรงเรียนในสังกัดไปสู่เป้าหมายของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จากระดับที่ดำรงอยู่ให้สูงขึ้นอย่างน้อย 1 ระดับ และกระตุ้นให้ทุกโรงเรียนขับเคลื่อนเพื่อยกระดับให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สู่ระดับ 5 ดาว ตามเป้าหมาย จึงจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมี นายพิทักษ์ สนประเทศ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ โรงเรียนระดับ 4 ดาวของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นวิทยากรหลัก และมี ดร.เดือนกวี ทองก้อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบเป็นวิทยากรผู้ช่วย ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา หรือครูผู้รับผิดชอบที่ประสงค์จะพัฒนาเพื่อยกระดับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ให้สูงกว่าระดับที่ดำรงอยู่ จำนวน 32 โรงเรียน ระยะเวลาการประชุม 1 วัน