สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานฯ ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00น. ดร.ชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานฯ ครั้งที่ 1/2566  เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ปลุกจิตสำนึก และสร้างทัศนคติที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy) และเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อให้การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

พร้อมกันนี้ร่วมได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมรวมพลังสรรค์สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ในกิจกรรมได้มีการกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต , มอบป้าย สพป.ลำพูน เขต 2 สุจริตให้กับผอ.กลุ่ม/หน่วย และได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou) การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมของสพป.ลำพูน เขต 2 ระหว่างดร.ชาญชิต ทัพหมี กับข้าราชการและลูกจ้างทุกคน ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2