ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานพิธีเปิดการอบรมจัดทำแผนเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IEP) สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เวลา 09.30 น. วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานพิธีเปิดการอบรมจัดทำแผนเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IEP) สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยรุ่นที่ 1 จัดอบรมในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 สนองนโยบาย สพฐ. ด้านความปลอดภัย และด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา