รองเลขาธิการ กพฐ. “ธีร์” เปิดการฝึกอบรม โครงการ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ โดยมี พลโท โกศล ชูใจ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงกลาโหม นางสาวสุทธิชารัชต์ คำสองสีภัคนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่ นายพนัส  บุญวัฒนสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน นางเกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา นายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 นางเยาวรัช ปรีดาพันธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ นายมนัส รามเกียรติศักดิ์ ผู้อำนวยการกองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น นายแพทย์ประสาน ชัยวิรัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ นางปนัดดา จั่นผ่อง รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ นางศิริพรรณ บุตรศรี รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง นายธนะกุล ช้อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล คณะครูและนักเรียน เข้าร่วม ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ได้จัดทำขึ้น ตามการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ด้านการศึกษาและสาธารณสุข เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขับเคลื่อน โดยการจัดอบรมเพื่อขยายผลให้กับครูผู้สอน ในระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนละ 1 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพครูอนามัยระดับมัธยมศึกษา รวมถึงถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างทักษะการดูแลสุขภาพที่จำเป็นของนักเรียน ตลอดจนให้ครูอนามัยมีความรู้ และเป็นพี่เลี้ยง (Coach) ในการดูแลด้านสุขภาวะเด็กนักเรียน และสามารถขยายผลความรู้ที่ถูกต้อง เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2566

สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วยจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ ได้จัดการฝึกอบรม โดยมี ระยะเวลาการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2566 โดยแบ่งการอบรมเป็น 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 : นาทีชีวิต…!!! CPR : ช่วยคนจมน้ำ ไฟฟ้าช็อต อุบัติเหตุ ฐานที่ 2 : รอบรู้สุขภาพใจห่างไกลสารเสพติด ฐานที่ 3 : คัดกรองการได้ยิน วัดสายตา ชีด & HPV ฐานที่ 4 : ใส่ใจตรวจเต้านม