สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการฯ  วิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการฯ  เพื่อดำเนินการวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีส่วนได้ส่วนเสียการบริหารและการจัดการศึกของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2566  เพื่อนำผลการสำรวจมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติของเข้าหน้าที่ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารและแก้ไขปัญหาการให้บริการของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  โดยมีนายสงัด  คำเรืองศรี  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานฯ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566ณ ห้องประชุมพระเทพภาวนาวิกรม วิ