สพป.เลยเขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการนิเทศภายในโรงเรียน สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
…นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการนิเทศภายในโรงเรียน
สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ในการนี้ ดร.ญาณิศา อยู่งาน รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นผู้กล่าวรายงานฯ
ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย นายอาคม สีพิมพ์สอ, นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และศึกษานิเทศก์โดยมี นายณภัทร ศรีละมัย ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม.สมุทรปราการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมดังกล่าวซึ่งก่อนเข้าสู่การอบรม ผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร และคณะกรรมการได้ร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณสุจริต ตามประกาศนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมตาโขน สพป.เลย เขต 3