สพป.ลำพูน เขต 2 จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ทางการด้านการศึกษา ประจำปี 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ทางการด้านการศึกษา ประจำปี 2566 ได้มีการมอบโล่ เกียรติบัตร และเข็มกลัด เชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และนักเรียน ทั้งสิ้น 6 รางวัล 80 คน ประกอบด้วย รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา รางวัลต้นแบบผู้ที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภาค รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 รางวัลโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเข็มกลัดวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding Core Trainer: CCT)ระดับสพฐ. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทำความดีอย่างต่อเนื่องเป็นและแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2