รับการตรวจสอบ ติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมต้อนรับคณะตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์ การดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของสถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ จาก ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ณ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมต้อนรับคณะตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของสถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ณ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา โดยมี นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ และผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน ร่วมให้ข้อมูลและชี้แจงรายละเอียด (สุภาพร โขงรัมย์ : ภาพ)