การประชุมปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ดร.วีรพล สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้กับครูผู้สอน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เป็นการประชุมครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ และรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยท่าน ดร.วีรพล สารบรรณ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ให้กำลังใจ และชื่นชมครูผู้สอนทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2