สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ITA Online)

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายอภินันทิชัย แกระหัน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) กลุ่มเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน 180 โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานประเมินฯ และผู้รับผิดชอบระบบ ICT ของโรงเรียน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนบ้านนามึน,บ้านโพนทอง (แสงราษฎร์สามัคคี) และโรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) ให้ความรู้ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ Zoom ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริกา สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว /ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ