สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู และนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project citizen) นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ (ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ) และนักเรียนเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี ครูผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 234 คน เข้ารับการฝึกปฏิบัติการกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว /ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ