เลขาธิการ กพฐ. และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รร.บ้านควนสวรรค์ สพป.ตรัง เขต 1

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินโครงการผู้นำ เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) ณ รร.บ้านควนสวรรค์ อ.นาโยง จ.ตรัง รวมทั้งตรวจเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้น และนโยบายสพฐ. ปี 2566 โดยการขับเคลื่อนโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หรือแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน โดยมี นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 นายอำนาจ ขันทกาญจน์ ผอ.รร.บ้านควนสวรรค์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับ