สพฐ. จัดพิธีส่งมอบครูชาวเกาหลี ปีการศึกษา 2566 ขยายการเรียนภาษาเกาหลีในไทยต่อเนื่อง 176 โรงเรียน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดพิธีส่งมอบครูชาวเกาหลีให้แก่โรงเรียนที่ขอรับครูชาวเกาหลีมาสอนภาษาเกาหลีในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 ในพิธีดังกล่าว ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายสำนักวิชาการและมาตรฐาน โดย นางสาวเงินยวง นุดตะเคียน ผู้อำนวยการสถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง เป็นผู้แทนฝ่าย สพฐ. และนายชอน โจย็อง อัครราชทูต รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต ผู้แทนถาวรสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนฝ่ายเกาหลี พร้อมด้วย นายเชว วอนซ็อก ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย หัวหน้าโครงการจัดส่งครูชาวเกาหลี มหาวิทยาลัยปูซานและกิจการต่างประเทศ  ครูชาวเกาหลี ผู้แทนโรงเรียน และคณะทำงานเข้าร่วม ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเกาหลี ตามนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ และสมรรถนะการสื่อสารทางภาษาเกาหลี ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลี โดยศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย ในด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาครู การจัดทำหนังสือเรียน การจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ รวมทั้งการจัด ครูชาวเกาหลีมาสอนในโรงเรียน ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน สำหรับปี 2566 กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลี โดยมหาวิทยาลัยปูซานภาษาและกิจการต่างประเทศ และศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย ได้คัดเลือกและจัดส่งครูชาวเกาหลี รวมทั้งสิ้น 58 คน ไปสอนภาษาเกาหลีในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 56 โรง  โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสรมการศึกษาเอกชน จำนวน 1 โรง และโรงเรียนสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อีก 1 โรง ทั้งนี้ สพฐ. ร่วมกับศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทยได้จัดการประชุมปฐมนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยเบื้องต้นที่ใช้สื่อสารสำหรับการปฏิบัติงานในประเทศไทย ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศไทย รวมทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อสร้างความพร้อมและความมั่นใจให้แก่ครูชาวเกาหลี ก่อนไปปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า “สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง รวมทั้งภาษาเกาหลี เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้เรียนและเป็นการเตรียมคนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมโลก ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนาประเทศในระยะยาว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคนไทยให้มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม” 

นายชอน โจย็อง อัครราชทูต สาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการจัดส่งครูชาวเกาหลีมาสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทยนั้น เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน ทุก ๆ ปี จะมีครูชาวเกาหลีเจ้าของภาษา ที่ได้รับมอบหมายให้มาสอนภาษาเกาหลี ประมาณ 50 คน ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดของโครงการจัดส่งครูชาวเกาหลีไปยังต่างประเทศ โครงการนี้แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนของเราได้อย่างชัดเจน ในการพัฒนาการศึกษาภาษาเกาหลีในประเทศไทย  สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการส่งเสริมอย่างเต็มที่ของรัฐบาลไทย และยังเป็นผลจากความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ ที่พยายามจะทำให้ครูที่ได้รับมอบหมายไปปฎิบัติงานในประเทศไทยมีความสุช ปฎิบัติงานสอนได้อย่างราบรื่นและมั่นคง โดยได้มีการพัฒนาและปรับในเรื่องค่าตอบแทน สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่และการทำงาน รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการฝึกอบรม เวิร์กช็อป เพื่อให้ครูได้แสดงศักยภาพการสอนภาษาเกาหลีในโรงเรียนได้อย่างเต็มความสามารถ เราจะพยายามร่วมมือกับรัฐบาลไทย เพื่อให้โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จ และมีประสิทธิภาพต่อไป”

ทางด้าน นางสาวเงินยวง นุดตะเคียน ผอ.สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ผู้แทน สพฐ. กล่าวว่า “สพฐ. ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษา ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลี โดยเฉพาะโครงการจัดครูชาวเกาหลีมาสอนในโรงเรียนของไทย ถือเป็นโครงการพิเศษและสร้างประโยชน์ในการศึกษาภาษาเกาหลีอย่างมาก นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีกับครูเจ้าของภาษา จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และได้รับการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาเกาหลี  และนำศักยภาพทางภาษาเกาหลีไปใช้เพื่อการสื่อสาร การเข้าถึงองค์ความรู้ เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคต  ปัจจุบันภาษาเกาหลีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาสนใจเรียนภาษาเกาหลีเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2565  มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. เปิดสอนภาษาเกาหลี จำนวน 176 โรง มีนักเรียนเรียนภาษาเกาหลีมากกว่าสี่หมื่นคน สิ่งเหล่านี้เป็นผลจากความร่วมมืออย่างเข้มแข็งระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ที่ทำให้การเรียนการสอนภาษาเกาหลีได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ”