แบบแสดงความคิดเห็นร่างหลักสูตรการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพในสังคมวิถีใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)

แบบแสดงความคิดเห็นร่างหลักสูตรการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพในสังคมวิถีใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)

https://docs.google.com/forms/d/1uqygqDU0NFhQ-VuOP-poKd7TCM85jIsA3JsMiWjBtGg/edit