สพม.เชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC) ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางศุญาฎา เชื่อมั่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ให้ถูกต้อง เรียบร้อย ข้อมูลเป็นปัจจุบันและทันเวลาที่กำหนด เพื่อให้สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สพฐ.มีข้อมูลสารสนเทศ และใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นางกชพรรณ กันทาทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการ การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ Data Management Center (DMC) ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าวนี้ จะส่งผลให้โรงเรียนได้มีข้อมูลพื้นฐานอันจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมต่อไป