ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบสภาวะยากลำบาก+ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านแม่บอน

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ มอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบสภาวะยากลำบาก (ฉก.ชน.สพป.ลำพูน เขต 2) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่บอน ที่รับผลกระทบจากวาตภัย จำนวน 5 ราย รายละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท ให้กับ ด.ช. อนวัช กันทะวัง นักเรียนชั้นอนุบาล 3  ด.ช.วีรชาติ  ลาครึ นักเรียนชั้นป.1   ด.ช. ธนะเทพ ค้างคีลี นักเรียนชั้นป.2 ด.ญ. พิชญานัน คำใจ นักเรียนชั้นป.2 และ ด.ช.ธนวัฒน์ เมืองกาวา นักเรียนชั้นป.4 และในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียนทุกห้องของโรงเรียนบ้านแม่บอน เพื่อติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 การอ่านออก  เขียนได้  การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน การจัดห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน