สพม.เชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  (ก.ต.ป.น.)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566  นายสุชน  วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ในนามประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 , แผนนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น) ประจำปีงบประมาณ 2566 และเครื่องมือนิเทศ ติดตาม 4 ด้าน เพื่อให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) โดยผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย นายเจดีย์  เดชพันธ์, นายประวัติ  ผันผาย,  นายวรทัศน์  บุญโคตร, นายมานิตย์  ศรีพิทักษ์, นายวีระ  อุสาหะ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ร่วมด้วยนางปริศนา  วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1