อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA Online

29 พฤษภาคม 2566 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(Eit1) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดย นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย นายปกิจพจน์ กมลวรเดช รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำผู้เข้าร่วมประชุม เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต พร้อมทั้งแสดงสัญญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต จากนั้นผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ขอบคุณทุกคนที่มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทของตนเองด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในระดับ AA : 3 ปีซ้อน(2563-2565) และเปิดการประชุม นายปกิจพจน์ กมลวรเดช รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งกำกับ ดูแลงาน ITA ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้บรรยายภาพรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ 2566 และชี้แจงเรื่องเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตลอดจนการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) โดยผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านการสุ่มแบบไม่เจาะจง แบ่งออกเป็นภาคเช้า 50 คน และภาคบ่าย 25 คน