สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ออนไลน์

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานการนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อกำกับ ติดตามสร้างความรู้ ความเข้าใจส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานของความปลอดภัย เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด และขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Best Practice UBON1 : 2023 Model) โดยการส่งแบบติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้โรงเรียนตอบกลับ เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศ ในการนิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือได้ตรง ตามความจำเป็นความต้องการของสถานศึกษา และนำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาต่อไป โดยมี นายสุเมธ มัดธนู ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว /ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ