รองเลขาธิการ กพฐ. “ธีร์” ตรวจเยี่ยมด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมี นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 นายวรชัย ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนในสังกัด และมอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนที่มาร่วมงาน ณ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 อ.สารภี จ.เชียงใหม่

นายธีร์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญความปลอดภัยในโรงเรียน ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2566 จึงได้กำหนดแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ด้านความปลอดภัย เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน และสังคม ว่าสำนักงนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแนวทางสร้างความปลอดภัย และดูแล คุ้มครองนักเรียน ตลอดทั้งมีการพัฒนาความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อให้มีการเปิดเรียนอย่างมีความสุขและปลอดภัย โดยกำหนดให้ “เตือนมิถุนายน 2566 เป็นเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน”

สำหรับ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 316 คน โรงเรียนบริหารจัดการโดยยึดความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน