สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย ๑๑ อัตรา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้แสดงความยินดีและพบปะกับผู้          ที่สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กศจ.บุรีรัมย์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ อัตรา  ๖ กลุ่มวิชา ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ แสดงความยินดีพร้อมพบปะผู้ที่สอบแข่งขันได้ตามประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ อัตรา ๖ กลุ่มวิชา ดังนี้สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ อัตรา , ดนตรีสากล จำนวน ๑ อัตรา , วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา, ศิลปศึกษา จำนวน ๑ อัตรา , สังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา และสุขศึกษา จำนวน ๒ อัตรา ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ – ๔ และ สพม.บุรีรัมย์ โดยมี นายโพชัน ขุนาพรม ร่วมแสดงความยินดีพร้อมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในการทำงานอย่างมีเป้าหมาย ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวถึงวิถีการรับราชการประสบการณ์ในการทำงานต้องมีความตั้งใจ มุ่งมั่น มีความรักในวิชาชีพ ทำงานอย่างมีความสุข พัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถ มีจิตอาสาต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง ชุมชนในเขตพื้นที่บริการ มีความมุ่งมั่นที่พัฒนาผู้เรียน ให้อ่านออก เขียนได้ เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นคนดี คนเก่ง เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยมี นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ครูผู้ช่วยทราบ